Lyrics

Ho3ein – Sobhone Lyrics

HO3EIN Sobhone Lyrics [Intro] به درد نخور بچه بودی کدوم حموم نمره میشستنت رفتی آلمان بزرگ تر از دهنت داری زر میزنی ببین وقتی داری

Share