Lyrics

Ya Boy – Trappy Birthday Lyrics

YA BOY Trappy Birthday Lyrics [Hook] I’m getting cake on these niggas, I’m getting cake on these hoes I’m getting cake on these niggas, I’m

Share